Zawiadomienie

 

 

o wysokości stawek opłaty skarbowej pobieranej za czynności urzędowe podejmowane 
w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej w obszarze kompetencji
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n/Not.

  

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej[1], oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej[2], w związku z przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej[3] oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej[4] za czynności urzędowe w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, dokonywane przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n/Not., dalej Komendanta Powiatowego, na zgłoszenie lub na wniosek, bądź w celu wydania zaświadczenia na wniosek, a także za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w przedmiotowych sprawach, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, a w przypadku przywołanego wyżej pełnomocnictwa – mocodawca, pełnomocnik, przedsiębiorca lub prokurent, są obowiązane uiścić opłatę skarbową.

Czynności urzędowe to wszelkie czynności organów i instytucji powołanych do realizacji określonych zadań publicznych, związane z realizacją ich konstytucyjnych i ustawowych kompetencji.[5] Są to czynności obejmujące wszelkie formy działania administracji publicznej, w tym czynności prawne i inne działania administracji takie jak np. dokonywanie wpisów w rejestrach i ewidencjach. Nie ograniczają się one wyłącznie do czynności administracyjnoprawnych wykonywanych przy użyciu instrumentów prawa administracyjnego.

Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia ich złożenia lub dokonania zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty. 
Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej przelewu opłaty skarbowej. Adwokat, radca prawny, doradca podatkowy oraz rzecznik patentowy mogą składać, uwierzytelnioną przez siebie kopię dowodu zapłaty opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie im pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Komendant Powiatowy może, w razie wątpliwości, żądać przedłożenia oryginału dowodu zapłaty. Dowód zapłaty albo jego uwierzytelniona kopię pozostawia się w aktach sprawy.

Na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim umieszczeniu na nim adnotacji określającej datę dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej adnotację, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Adnotacja powinna być zamieszczona także na wniosku, zgłoszeniu lub pełnomocnictwie, z zastrzeżeniem, że zamiast daty dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa należy określić kwotę uiszczonej opłaty, datę wpłaty i numer pokwitowania lub numer rachunku bankowego, na który dokonano wpłaty. 
Adnotacji nie zamieszcza się na wniosku, zgłoszeniu lub pełnomocnictwie, jeżeli w aktach sprawy pozostaje uwierzytelniona kopia albo kopia dowodu zapłaty.

 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie na ww. osobach i jednostkach, jeżeli w wyniku złożonego wspólnie zgłoszenia lub na ich wspólny wniosek Komendant Powiatowy dokonuje czynności urzędowej lub na ich wspólny wniosek wydaje zaświadczenie, a w przypadku złożenia dokumentów pełnomocnictwa lub prokury – na mocodawcy i pełnomocniku lub przedsiębiorcy i prokurencie.

Jeżeli jedną ze stron czynności urzędowej jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej zwolniona od opłaty skarbowej, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie na pozostałych stronach tej czynności.

 

Opłatę skarbową można uiścić w:

- kasie Urzędu Miasta i Gminy w Nakle n/Not. 

- kasie Starostwa Powiatowego w Nakle n/Not.
- na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Nakle n/Not. w: Bank Spółdzielczy w Nakle n/Not.
nr rachunku:
39 8179 0009 0000 3014 2000 06 80 z dopisem w tytule wpłaty – OPŁATA SKARBOWA

 

Opłacie skarbowej podlegają następujące czynności urzędowe w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej leżących w kompetencji Komendanta Powiatowego:

Lp.

Tytuł opłaty skarbowej i tytuł wpłaty.

Stawka opłaty skarbowej

1.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego wnoszone zgodnie z art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego[6].

17 zł

Zawiadomienie o zakończeniu budowy ……(dane identyfikujące obiekt budowlany)……

2.

Zawiadomienie o terminie przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu, na podstawie § 17 rozp. MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów[7].

17 zł

Zawiadomienie o próbnej ewakuacji z …(dane identyfikujące obiekt)…

3.

Wnioski o wydanie wymaganych prawem opinii Komendanta Powiatowego w zakresie ochrony przeciwpożarowej, np.:

17 zł

a)

Opinia dla punktu przedszkolnego …(dane identyfikujące obiekt)…

b)

Opinia dla organizatora wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej …(dane identyfikujące wypoczynek i obiekt wypoczynku)…

c)

Opinia dla organizatora imprezy masowej …(dane identyfikujące imprezę masową)…

4.

Zaświadczenie o działaniach ratowniczo-gaśniczych przeprowadzonych przez jednostki PSP oraz/lub OSP.

17 zł

Zaświadczenie o działaniach ratowniczo-gaśniczych …(dane identyfikujące miejsce działań)…

5.

Decyzja zmieniająca decyzję Komendanta Powiatowego
 w Nakle n/Not., wydana na wniosek podmiotu zobowiązanego decyzją pierwotną, opłata od wniosku o zmianę decyzji.

10 zł

Wniosek o zmianę decyzji KP PSP w Nakle n/Not. …(dane identyfikujące zmienianą decyzję)…

6.

Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu 
lub kopii dokumentów wydawanych przez Komendanta Powiatowego PSP w Nakle n/Not., od każdej pełnej lub zaczętej stronicy;

5 zł

Poświadczenie zgodności (wpisać odpowiednio) duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu, kopii …(dane identyfikujące dokument)…

7.

Pozostałe zaświadczenia wydawane w zakresie kompetencji Komendanta Powiatowego w Nakle n/Not., w tym potwierdzenie złożenia podania oraz innych dokumentów składanych w ww. sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;

17 zł

Zaświadczenie o …(dane identyfikujące potwierdzany fakt)…

8.

Złożenie w ww. sprawach dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa lub prokury.

17 zł

Złożenie dokumentu potwierdzającego (wpisać odpowiednio) udzielenie pełnomocnictwa, prokury …(dane identyfikujące sprawę)…

  

Opłacie skarbowej nie podlegają następujące czynności urzędowe w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej leżących w kompetencji Komendanta Powiatowego:

 1. dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego;
 2. wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w innej sprawie niż wymieniona w powyższych p. 1 i 2, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej.

 

Nie podlega opłacie skarbowej: dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione

 

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie przez Komendanta Powiatowego czynności urzędowej lub wydanie zaświadczenia, jeżeli dokonanie tej czynności lub wydanie zaświadczenia następuje na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, które przekazane zostały za pośrednictwem polskiego konsula albo, jeżeli doręczenie dokumentu potwierdzającego dokonanie czynności urzędowej lub zaświadczenia dokonywane jest za pośrednictwem polskiego konsula, za pobraniem opłaty konsularnej.

Konsul dokonując czynności, o których mowa wyżej, zobowiązany jest poinformować Komendanta Powiatowego o pobraniu opłaty konsularnej.

 

Zwolnienia z opłaty skarbowej

Z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej zwolnione są:

 1. pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członkowie ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. jednostki budżetowe;
 3. jednostki samorządu terytorialnego;
 4. organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek 
  o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia 
  lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 5. osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa 
  lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
 6. osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, 
  których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa – wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

 

Komendant Powiatowy (funkcjonariusz załatwiający daną sprawę) dokonuje adnotacji potwierdzających zapłatę opłaty skarbowej, zwolnienie od niej lub wyłączenie z obowiązku jej zapłaty. Adnotacji dokonuje się zamieszczając na wydanych wnioskodawcy  lub dokonującemu zgłoszenia dokumentach potwierdzających dokonanie czynności urzędowej, zaświadczeniach lub opiniach. Adnotacja określa:

1)     wysokość uiszczonej opłaty – w przypadku gdy dokonano zapłaty opłaty skarbowej;

2)     podstawę prawną jej niepobrania – w przypadku gdy przepisy odrębne dopuszczają  możliwość rozpatrzenia wniosku mimo nieuiszczenia należnej opłaty;

3)     podstawę prawną wyłączenia lub zwolnienia – w przypadku gdy:

 1. czynność urzędowa lub zaświadczenie nie podlegają opłacie skarbowej 
  lub są od niej zwolnione albo
 2. podmiot składający zgłoszenie lub wniosek o dokonanie czynności urzędowej 
  albo wniosek o wydanie zaświadczenia jest zwolniony z opłaty skarbowej.

Jeżeli w wyniku dokonania czynności urzędowej nie jest wydawany dokument 
(np. rejestracja zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, na które Komendant Powiatowy nie zajmie stanowiska w sprawie oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym), adnotację, o której mowa wyżej, Komendant Powiatowy zamieszcza na wniosku albo na zgłoszeniu, zawiadomieniu.

Jeżeli pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej lub jest z niej zwolnione, adnotację, określającą podstawę prawną wyłączenia lub zwolnienia, Komendant Powiatowy zamieszcza na złożonym pełnomocnictwie.

Adnotacja jest potwierdzona podpisem osoby dokonującej adnotacji, z podaniem stopnia służbowego, imienia nazwiska i stanowiska służbowego.

 

Zwrot opłaty skarbowej

Opłata skarbowa podlega zwrotowi:

1)     od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;

2)     od wydania zaświadczenia – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia.

Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek. Wniosek o zwrot opłaty skarbowej składa się do Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle n/Not.

Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

 

Postępowanie w przypadku nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej

Komendant Powiatowy, co miesiąc, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nie uiszczono należnej opłaty skarbowej, przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy w Nakle n/Not., organowi podatkowemu właściwemu w sprawach opłaty skarbowej, zbiorczą informację o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od dokonanych przez siebie czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń, a także od zaświadczeń, których wydanie nie podlega opłacie skarbowej, użytych w prowadzonych przez niego postępowaniach oraz od złożonych od nich dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii.

Przedmiotowa informacja zawiera:

1)     imię i nazwisko (nazwę lub firmę), adres podmiotu zobowiązanego do uiszczenia opłaty skarbowej;

2)     przedmiot, od którego nie uiszczono należnej opłaty skarbowej, w tym dane jednoznacznie identyfikujące ten przedmiot.

 


[1] Dz.U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.

[2] Dz.U. Nr 187, poz. 187.

[3] Tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.

[4] Tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.

[5] Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 maja 1997 r., sygn. akt W. 7/96, OTK 1997, Nr 2, poz. 27.

[6] Tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.

[7] Dz.U. Nr 109, poz. 719.